Aydınlatma Metni

 

İnanıcı-Tekcan Avukatlık Bürosu (“Büromuz”), olarak faaliyetlerimizi Kişisel Verilere ilişkin mevzuatla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) kararlarıyla uyumlu yürütmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında veri sahibi gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Büromuz tarafından Kişisel Verileri işlenen İlgili Kişileri, mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Haluk İnanıcı Ortaklığı

Adres: Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:47 Kadıköy/İstanbul

Tel: +90 (216) 340 82 15

Web Sitesi: www.inanici-tekcan.av.tr

E-Posta: info@inanici-tekcan.av.tr

1. Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz;  Büromuzdan hizmet alınması ya da Büromuza ürün/hizmet satılmasına yönelik ürün/hizmet ilişkisi ya da benzeri ilişkiler öncesinde, sırasında veya sonrasında, oluşturduğunuz ya da paylaştığınız bilgi ve belgeler ile işlemler, toplantı, görüşme ve yazışmalar, akdedilen sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar,  Büromuza/ ortaklarımıza veya çalışanlarımıza gönderilen e-postalar ile web sitesi üzerinde bulunan bülten aboneliği, iletişim amaçlı açılan sayfalar aracılığıyla, “info” uzantılı e-posta adresine gönderilen e-postalar, linkedin sayfasına gönderilen mesajlar, işyeri binası dışında bulunan giriş-çıkışı izleyen kameralar üzerinden ve aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, ”Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, veya “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik (kullandığımız elektronik sistem ve programlar) ve otomatik olmayan (fiziki dosya ve kayıt tutulması) yöntemlerle işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde sayılan açık rıza gerektirmeyen hallere bağlı olarak aşağıdaki amaçlarla işleyebiliyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi ve arama kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 
 • Web sitesi güvenliğinin sağlanması,
 • Web sitesi kullanım analizi yapılması,
 • Müvekkillerimiz ve Web Sitesi Ziyaretçilerinin E-bültenimize abonelik, dilek, istek ve şikayetlerinin yönetiminin ve takibinin yapılması,
 • Büromuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı ile açık pozisyonlara uygun personel temini, başvuruların değerlendirilmesi, web sitesi veya e-posta adresleri üzerinden gelen iş başvurularının değerlendirilmesi, stajyer-yaz stajyeri başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • Müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması ile Müvekkillere sunulan hizmetler kapsamında müvekkiller adına üçüncü kişilerle yapılan iletişimler;
 • Müvekkillerin mevzuat ve sair konulardaki gelişmelerden haberdar edilmesi, E- Bülten, hukuk alanındaki gelişmeler vb. yayın ve çalışmalarımızın posta ve e-posta gibi yollarla mevcut ve potansiyel müvekkillerimiz ile paylaşılması;
 • Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi;
 • Büromuzun ve büromuz ortaklarının katıldığı etkinliklerin organizasyonu ve duyurulması;
 • Ofis yönetimi, sekreterya, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin icra daireleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere adli ve idari mercilere sunulması;
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere, Büromuzun mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Büromuz nezdindeki kişisel verileriniz Kişisel Veriler Kanunu’nun verilerin aktarımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yurt içindeki veya (şartları varsa) yurt dışındaki aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel Üçüncü Kişilere aktarılabilmektedir. Yurtdışına aktarım ise ancak Kanunun aradığı işleme şartlarının bulunması koşuluyla (i) açık rızanızın bulunması veya (ii) verilerin aktarıldığı ülkede Kanunun aradığı yeterli korumanın bulunması; veya (iii) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması durumunda gerçekleşebilir.

Kişisel verileriniz, Büromuz ile mal veya hizmet tedariki kapsamında ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar, kargo firmaları, hizmet alınan mali müşavirlik firması, sağlık sigortası firması, bilişim teknoloji firması, gerekli olduğu ölçüde hizmet aldığımız diğer tedarikçiler ile müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler çerçevesinde müvekkillerimiz ve müvekkillere verilen hizmet kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar, danışmanlar ve müvekkiller ile bağlantılı üçüncü kişiler ile mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelebilecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

 4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya (varsa) yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 5. Haklarınızı Kullanma Yollarınız Nelerdir?

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda öncelikle Büromuza başvurulması gerekmektedir. Başvuru Tebliği uyarınca İlgili Kişi, haklarını kullanmak istemesi halinde taleplerini; yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İlgili Kişi tarafından Büromuza daha önce bildirilen ve Büromuz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla iletebilir. Ayrıca Başvuru Tebliği hükümleri gereği, başvuru hakkından yararlanılabilmesi için, başvuruların Türkçe yapılmış olması şarttır.

İlgili Kişi, yazılı başvuruda bulunmak istemesi halinde, ıslak imzalı başvurusunu Büromuzun  aşağıdaki adresine noter aracılığıyla gönderebilir, bizzat elden teslim edebilir, yasal temsilcisi veya vekili aracılığıyla ulaştırabilir.

Adres: İnanıcı-Tekcan Avukatlık Bürosu Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:47 Kadıköy/İstanbul

Elektronik yollarla (e-posta üzerinden) yapılacak başvurularda, ıslak başvurunun PDF formatında taranması ve büromuzun info@inanici-tekcan.av.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

 

 
 
 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20