Hukuk Güncesi

17 Nisan 2020 Tarihinde yazıldı

16.04.2020 TARİHLİ, 7244 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLERDEN BAZILARI

Kamuoyunda pek çok tartışma yaratan COVID-19 Torba Kanun Tasarısının bir bölümü bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Özellikle sosyal medya ve sansür tartışmalarına sebep olan düzenlemeler bugün yayınlanan Kanunda yer almazken; bazı alacakların ertelenmesi ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yeniliklerin yanı sıra şirketleri ilgilendirecek iki önemli düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girmiş oldu:

 

İşveren Tarafından Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzeri Sebepler Dışında İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi Yasaklandı.

16.04.2020 tarihi itibariyle; üç ay süreyle, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm iş ve hizmet sözleşmeleri, işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında feshedilemeyecektir. Başka bir değişle iş ve hizmet sözleşmeleri ancak İK 25/2’de belirtilen haller çerçevesinde işveren tarafından feshedilebilecektir.

Ayrıca Geçici Madde’nin 2. fıkrası ile işçilerin 3 aylık süreçte ücretsiz izine ayrılabilecekleri ve ücretsiz izine ayrılmanın işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermediği belirtilmiştir.

Maddeye uygun olmayan fesihlere ilişkin, işçinin fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

 

Sermaye Şirketleri Tarafından 2019 Yılı Net Dönem Karının %25’inden Fazlasının Dağıtılması Yasaklandı.

Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici Madde 13 kapsamında, hükümde belirtilen istisnalara hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin kar dağıtımına sınırlama getirilmiştir. 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir. Belirtildiği üzere kar dağıtımına ancak 2019 yılı net dönem karı konu edilebilecek, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacaktır.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

 
 

Diğer Yazılar

 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20