Hukuk Güncesi

03 Kasım 2014 Tarihinde yazıldı

Yeni Elektronik Ticaret Yasası Neler Getiriyor?

AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde 2005 yılından bu yana değerlendirilen/değiştirilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un onaylanmasıile birlikte coğrafi sınır tanımayan e-Ticaretin kurallarının, uluslararası anlamda yeknesak hale gelmesi için önemli biradım atıldı.Bahis konusu Yasa, 01.05.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor.

Yeni Yasa ile tanımlanmış e-Ticaret aktörleri kimlerdir?

Onaylanan metinde, e-Ticaret sitelerindeki yeniliklere bağlı olarak elektronik ticaret hizmetini sunan firmalar için düzenlenmiş tanımlama ikiye ayrılmıştır.

Yasa’nın ilk taslağında mevcut “hizmet sağlayıcılar”; “Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,”tanımlamaktadır. Bu tanımlamadan kendileri adına ürün satışı, hizmet sunumu vb. faaliyetler içine giren firmaları anlıyoruz.

Ancak elektronik ticaretin sürekli değişmesi bu tanımın kapsamının genişlemesine sebep olmuştur. Tüketici ile mağaza sahibi arasındaki bağı oluşturarak sanal mağazacılık hizmeti sunan e-Ticaret siteleri için bu tanım yetersiz kalmıştır.

Bu sebeple onaylanan tasarıya e-Ticarette “aracı hizmet sağlayıcı” aktörü eklenmiştir. Buna göre aracı hizmet sağlayıcı; Elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla kullanıcılarına elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişim, sipariş verme, içerik ve ilan yayınlama, ödeme, tanıtım, pazarlama gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişileri,” ifade etmektedir.

E-Ticaret aktörlerinin tabi olduğu yükümlülükler nelerdir?

Her ne kadar yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılara uygulanma yöntemlerininyönetmelikler ile ileride düzenleneceği belirtilse de; Yasa genel olarak e-ticaret hizmetini sunan/sunacak olan firmalara belli başlı kurallara uyma zorunluluğu getirmektedir.

Yasada; aşağıda sayılı kurallara uyulmaması halinde 1.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen idari para cezaları öngörülmüştür.

  • Bilgi verme yükümlülüğü: e-Ticaret siteleri, güncel tanıtıcı bilgilerini ve tüketici ile akdedilecek sözleşmenin teknik bilgilerini açıkça belirtmelidir.
  • Siparişin yöntemi: e-Ticaret sitesinin sunacağı hizmet ve/veya ürüne ilişkin sözleşmenin şartları tüketici tarafından açıkça görülmelidir. Site tarafından alıcının siparişinin alındığı gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmelidir.
  • Yazılı onay alma yükümlülüğü: Gönderilecek ticari elektronik ileti için tüketiciden muhakkak yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla bir onay alınmalıdır.Tüketiciye başka ürün ve/veya hizmetler ile ilgili ileti gönderilemez; bunlar için de ayrıca onay almak gereklidir.
  • İzinsiz mail (Spam mail) yasağı:Bir defada birden fazla kişiye izinsiz ileti gönderilmesi halinde ise,bu yükümlülüğe uymayan e-Ticaret sitelerine 10 kata kadar artacak idari para cezaları uygulanacaktır.

Yasanın tüketiciler açısından getirdiği yenilikler nelerdir?

Hâlihazırda çoğu e-ticaret sitesi kaynağı belli olsun, olmasın bir şekilde elde ettiği iletişim bilgilerini ticari iletişim amacı ile kullanmaktadır. Bu siteler tarafından gönderilen iletileritüketicilerin talep etmemesi halinde iletilerin gönderiminisonradan durdurma sistemi (“opt-out”)benimsenmiştir.Ancak, yeni düzenleme ileartık AB mevzuatına paralel olarak tüketiciler için önceden izin sistemi (“opt-in”) getirilmiştir.

Böylelikle tüketicilere iletileri alıp almama konusunda;ticari iletişimin başından itibaren seçme imkânı tanınmıştır.

Bu düzenlemeye ek olarak, tüketiciler ticari elektronik iletilerin alımına onay vermiş olsa bile, hiçbir şarta bağlı olmaksızın, diledikleri zaman bu iletilerin yollanmasının durdurulmasını talep edebilecektir. Talep ulaştıktan sonra iletileri gönderen gerçek veya tüzel kişi üç iş günü içinde iletileri durdurmak zorundadır.

E-ticaret faaliyetinde kişisel veriler açısından dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tüketicilerden toplanan kişisel veriler; ancak tüketicilerden alınacak onayile kullanılabilecekve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. (Örneğin izinli mailing, çevrimiçi davranışsal reklamcılık vb. gibi faaliyetlerde tüketicilerdenbaşta onay almak gerekmektedir.)

Ticari iletilerle elde edilen kişisel verilerin güvenliğinden ve saklanmasından hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar sorumlu olacaktır.

Bu düzenlemenin yanı sıra, kişisel verilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi ve iletimi ile ilgili olarak e-Ticaret sitelerinin gerek 5651 sayılıİnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile gerekse deTürk Ceza Kanunu ile düzenlenmiş olan sorumlulukları da devam etmektedir.

Av. Derya Doğan

 
 

Diğer Yazılar

 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20